Hjem Artikler Lenker Spørsmål og svar Nedlastinger Om oss English
Artikler
Nyttig om utkastelse

Utkastelse - rett og galt

Utleieren kan ikke selv kaste ut

Husleieretten på
1-2-3

Oppsigelse av leiekontrakt

Oppsigelse når eier bor i boligen

Rett til å fornye leiekontrakten

Gebyr i leieforhold

Oppsigelse av leiekontrakt

Leieboeren og utleieren kan avtale den oppsigelsesfrist de ønsker. Det kan avtales at bare den ene parten skal kunne si opp. Er oppsigelsesfristens lengde ikke avtalt, gjelder lovens frist på 3 måneder. Fristen begynner å løpe når oppsigelsen kommer fram.

Oppsigelsesfristen er som hovedregel 3 måneder ved utløpet av en kalendermåned. Oppsigelsen ender alltid på den siste dagen i måneden. Hvis oppsigelsesfristen mottas i midten av en måned, løper ikke fristen ut før den første i etterfølgende måneden.
Se husleieloven § 9-6

Oppsigelse fra utleieren

  • Oppsigelsen skal være skriftlig.
  • Oppsigelsen skal begrunnes.
  • Oppsigelsen skal opplyse om at leieboeren kan protestere skriftlig til utleieren innen 1 måned etter at oppsigelsen er mottatt.
  • Oppsigelsen skal opplyse om at dersom leieboeren ikke protesterer innen fristen, taper sin rett til å bestride oppsigelsen, og at utleieren i så fall kan begjære utkastelse etter tvangsfullbyrdelsesloven.
  • Har utleieren godkjent en framleier, plikter han/hun å sende framleieren kopi av oppsigelsen. I tillegg til de vanlige påbudte opplysninger må oppsigelsen informere om at framleieren kan protestere mot oppsigelsen innen 1 måned etter at hovedleieren mottok den. 

Se husleieloven § 9-7

En oppsigelse som ikke fyller formkravene, er ugyldig og uten virkning. Har leieboeren flyttet i henhold til oppsigelsen, anses den likevel som godtatt.

Se husleieloven § 9-7, 2. ledd

Tilfeller hvor leieboeren ikke kan protestere
I følgende tilfeller har leieboeren ikke oppsigelsesvern, og det kreves derfor bare at oppsigelsen skjer skriftlig for at den skal være gyldig:

  • ved oppsigelse av tidsubestemt leieavtale om enkelt beboelsesrom der leieboeren etter leieavtalen har adgang til en annens bolig. Se husleieloven § 9-7, 3. ledd
  • ved selvstendig leie av garasje eller bod, og
  • når leieboeren senest samtidig med avtaleinngåelsen har fått skriftlig opplyst at han/hun leier utleiers egen bolig og at dette gir færre rettigheter enn etter loven.

Leieboerens protest
Vil leieboeren protestere mot oppsigelsen, må han/hun sende skriftlig protest til utleieren innen 1 måned etter mottakelse. Oppsigelsen faller bort dersom utleieren ikke reiser søksmål mot leieboeren innen 3 måneder etter at leieboerens protestfrist løp ut, dvs 4 måneder etter oppsigelsen ble mottatt. Se husleieloven § 9-8

Tilsidesettelse av oppsigelse
Hvis utleieren reiser sak, skal retten vurdere om oppsigelsen er saklig og rimelig. Retten skal sette oppsigelsen til side om den mangler saklig grunn eller virker urimelig. Det skal lite til for at det foreligger saklig grunn. Saklig grunn kan være at leieboeren har misligholdt leieavtalen, at utleieren vil bruke boligen selv eller leie ut til andre, at hun vil pusse den opp eller at hun vil endre leievilkårene.

Rimelighetsvurderingen er derfor viktigst. Når retten vurderer om en oppsigelse virker urimelig, veier den utleierens og leieboerens argumenter mot hverandre, for etter fritt skjønn å komme frem til en avgjørelse om hvem som har størst interesse i og behov for husrommet og derfor bør få rett. Mener retten at leieboeren har misligholdt leieavtalen vesentlig, skal den ikke sette oppsigelsen til side.

Se husleieloven § 9-8

Til toppen

Utgiver: Leieboerforeningen - Redaktør: Lars Aasen
design: komhit.com